Alkoholi ja lääkkeet

Hyvin toteutetulla lääkehoidolla voidaan parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Suurin osa ikääntyneistä käyttää jotain reseptilääkettä. Alkoholi voi voimistaa tai heikentää joidenkin lääkkeiden vaikutusta.

Kun ihminen vanhenee, lääkkeiden vaikutus elimistössä muuttuu. Lääkeaineet poistuvat ikääntyneen kehosta hitaammin. Lääkehaittoja ovat esimerkiksi huimaus, lihasheikkous, painajaisunet ja tokkuraisuus. Monilla ikääntyneillä on käytössään lääkkeitä, jotka lisäävät kaatumisvaaraa.  Yhdistettynä alkoholin käyttöön kaatumisriski kasvaa entisestään.

Useat lääkkeet voimistavat alkoholin vaikutusta. Tututkin lääkkeet voivat yhtäkkiä aiheuttaa haittavaikutuksia, kun ihminen käyttää alkoholia. Alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat olla yllättäviä ja vakavia.

Haitallisia yhteisvaikutuksia voi esiintyä, vaikka alkoholia ja lääkkeitä ei käytettäisi samaan aikaan vaan peräkkäin.

Alkoholinkäyttö voi vaikeuttaa perussairauksien hoitoa. Ihminen saattaa unohtaa ottaa lääkkeensä ja sairaus voi jäädä hoitamatta.

Esimerkkejä lääkkeistä, joiden kanssa alkoholia tulisi käyttää varoen

 • Diabeteslääkkeet (mm. metformiini, glimepiridi)
 • Verenpainelääkkeet (mm. beetasalpaajat, ACE-estäjät)
 • Verenohennuslääke varfariini (Marevan)
 • Nesteenpoistolääkkeet (mm. tiatsidit)
 • Eräät suun kautta otettava allergialääkkeet (mm. setiritsiini)
 • Asetyylisalisyylihappo (mm. Aspirin)

Esimerkkejä lääkkeistä joiden kanssa alkoholia ei tule käyttää (yhteisvaikutus alkoholin kanssa voi aiheuttaa vakavia haittoja terveydelle)

 • Eräät antibiootit (mm. metronidatsoli)
 • Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet ja muut ns. kolmiolääkkeet
  > Uni-, nukahtamis- ja rauhoittavat lääkkeet (mm. bentsodiatsepiinit)
  > Mielialalääkkeet (mm. trisykliset masennuslääkkeet, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) ja psyykenlääkkeet (mm. klotsapiini, risperidoni)
  > Opioidikipulääkkeet (mm. morfiini, kodeiini)
  > Epilepsialääkkeet (mm. karbamatsepiini, topiramaatti)
  > Alkoholivieroituslääke disulfiraami (Antabus)
 • Lihasrelaksantit (mm. titsanidiini)
 • Matkapahoinvointilääkkeet (mm. meklotsiini, syklitsiini)
 • Kutinalääke hydroksitsiini (Atarax)

Lista on laadittu yhteistyössä Lääketietokeskuksen kanssa. Päivitetty 10/2015.

Lääkäriltä tai apteekista on tärkeää aina selvittää, aiheuttaako alkoholi yhteisvaikutuksia lääkkeen kanssa.

Sekakäyttö

Kun ihminen käyttää toistensa kanssa yhteen sopimattomia lääkkeitä ja alkoholia samaan aikaan tai peräkkäin, kyse on sekakäytöstä. Ikääntyneellä voi olla alkoholinkäyttö hallussa, mutta hän ei tiedä kärsivänsä alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Silloin ihminen saattaa esimerkiksi juoda päivällä alkoholia. Illalla hän ottaa unilääkettä nukahtamiseen. Aamulla hän ottaa vielä aamupäänsärkyyn särkylääkettä.

Vakavimmillaan sekakäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia myrkytystiloja.

Lääkeriippuvuus

Lääkeriippuvuus kehittyy todennäköisimmin tietynlaisiin lääkkeisiin. Ne tuottavasti nopeasti erityisen hyvän olon ja niillä on taipumus aiheuttaa kehossa tuntuvia vieroitusoireita – kuten ahdistusta ja päänsärkyä.

Esimerkiksi ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä on tärkeää käyttää lääkärin ohjeiden mukaisesti, jotta niihin ei kehity riippuvuutta. Mikäli lääkkeitä on käytetty pidempään, niiden lopetusvaiheessa lääkäri yleensä ohjeistaa vähentämään annosta vähän kerrassaan vieroitusoireiden ehkäisemiseksi.

Lähde: Eriksson & Avellan (2015) Ikääntyminen ja päihteet -opas, Sininauhaliitto ry