Englanninkielistä tutkimustietoa

Useimmat ikääntyneiden päihdetematiikkaa käsittelevät tutkimukset liittyvät geriatrian alaan ja ovat kuvailevia tai tilastollisia. Yhteiskuntatieteellinen ja erityisesti sosiaalihuoltoon liittyvä näkökulma ovat viime vuosina lisänneet suosiotaan. Ikääntyneiden päihteidenkäytöstä on toteutettu hiljattain muutamia merkittäviä tutkimusprojekteja (SDDCare, MAC ja VINTAGE), mikä osoittaa, että aihe on vakiinnuttanut paikkansa tiedeyhteisössä.

EU-projekti "Senior Drug Dependents and Care Structures" (SDDCare) on toteutettu vuosina 2008–2010 neljässä EU-maassa (Itävallassa, Puolassa, Skotlannissa sekä Saksassa). Projektin tavoitteena on ollut kerätä tietoa ikääntyneiden päihderiippuvaisten määristä, elinolosuhteista, terveydentilasta sekä hoito- ja huoltotarpeista ja kehittää ohjeita ja hyviä käytäntöjä. Projektisivusto sisältää runsaasti tietoa projektin osatutkimuksista ja tutkimusten tuloksista. Lisäksi sivustossa annetaan kansallisia ja koko Eurooppaa koskevia suosituksia ja esitellään hyviä käytäntöjä eri maista (osa vain saksan kielellä).

National Center for Gerontological Social Network Education on toteuttanut Yhdysvalloissa vuosina 2007–2010 Master's Advanced Curriculum (MAC) -tutkimusprojektin. Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää gerontologisia sisältöjä terveydenhoitoon, mielenterveyteen sekä päihderiippuvuuteen liittyvän sosiaalityön tueksi. Käyttäjäystävällisten opetusresurssien avulla on pyritty edistämään sosiaalityöntekijöiden gerontologista osaamista ja valmentaa opiskelijoita työskentelemään ikääntyvien kanssa.

EU:n rahoittama VINTAGE-projekti (Good practices for the prevention of alcohol harmful use amongst the elderly in Europe) toteutettiin vuosina 2008–2010 useassa Euroopan maassa, ja sitä koordinoi italialainen Istituto Superiore di Sanità. Suomesta projektiin osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Projektin tarkoituksena on kerätä parhaita käytäntöjä, joiden avulla voitaisiin ennaltaehkäistä alkoholin väärinkäyttöä. Parhaiden käytäntöjen kerääminen jatkuu, vaikka projektin aktiivisin osa on saatu jo päätökseen. Lisäksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta kerätään julkiseen tietokantaan, johon voi tutustua tästä linkistä.

Ruotsin kansanterveyslaitos on selvittänyt vuonna 2009 ikääntyneiden Euroopan Unionin kansalaisten alkoholinkäyttöä, terveysvaikutuksia, kulutuksen trendejä sekä muita alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia. Tutkimusraporttiin voi tutustua tämän linkin kautta.

Parhaita käytäntöjä on laadittu Kanadassa jo vuodesta 2001 lähtien, mutta työ jatkuu edelleen. Kanadalaisiin parhaisiin käytäntöihin voi tutustua täällä.

Saksankielistä tutkimustietoa

Saksankielisissä maissa on panostettu ikääntymisen ja päihdeongelmien tutkimiseen sekä käytännönläheisten, ikääntyneille ja heidän omaisilleen tarkoitettujen neuvontapalveluiden kehittämiseen.

Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyössä on kirjoitettu kokoava artikkeli saksankielisen tutkimustiedon pohjalta. Voit tutustua artikkeliin Kaikki hyvin kotona (2014) - julkaisun 5. luvussa "Ikääntynyt päihteidenkäyttäjä aktiivisen ikääntymispolitiikan Euroopassa Suchtmagazin-lehden artikkeleissa".